REGULAMIN

Regulamin korzystania z porad prawnych online za pośrednictwem serwisu internetowego kancelariacaly.pl

§1

 1. Operatorem świadczonych usług prawnych jest Kancelaria Adwokacka Adam Cały, ul. Nyska 59/2, 50-505 Wrocław.
 2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogę elektroniczną przez Kancelarię Adwokacką Adam Cały, zwaną dalej Operatorem, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Cennik usług porad prawnych online zawarty jest na stronie internetowej w zakładce: https://kancelariacaly.pl/porady-prawne-online/.

§2

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§3

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych przez Kancelarię Adwokacką Adam Cały;
 2. Operator – Kancelaria Adwokacka Adam Cały – właściciel portalu internetowego kancelariacaly.pl;
 3. Usługi – świadczone na rzecz Użytkownika przez Operatora, odpłatnie lub nieodpłatnie, usługi związane z funkcjonowaniem portalu internetowego www.caly-adwokat.pl. Świadczenie usług obejmuje zagadnienia z zakresu prawa polskiego i prawa wspólnotowego Unii Europejskiej;
 4. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
 5. Porada prawna online – odpowiedź udzielona przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego kompleksowo wyjaśniająca zagadnienie prawne przedstawione przez Użytkownika. W ramach porady prawnej online dokonywana jest analiza stanu prawnego, na podstawie obowiązujących w dniu udzielania porady prawnej przepisów, stanowiska doktryny oraz obowiązującego orzecznictwa w tym zakresie na podstawie opisanego przez Użytkownika stanu faktycznego lub przedstawionych przez niego dokumentów.
 6. Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, o treści wskazanej w Regulaminie, który jest integralną częścią.

§4

 1. Operator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej kancelariacaly.pl.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, przy czym w niektórych przypadkach konieczne do prawidłowego świadczenia usług.
 3. Operator nie weryfikuje podanych danych osobowych. Użytkownik zapewnia jednocześnie, iż dołoży wszelkich starań, aby zanonimizować przesyłany stan faktyczny oraz dokumenty (szczególnie zawierające dane osób trzecich oraz szczególne kategorie danych osobowych ) oraz przekazywać jedynie informacje niezbędne do realizacji usług.
 4. Baza danych osobowych klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

W każdym przypadku wszelkie informacje i pomoc dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez administratora, Użytkownik może uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, pod adresem kontakt@kancelariacaly.pl

§5

 1. Porady prawne online są świadczone za pośrednictwem Internetu i podlegają wszelkim ograniczeniom związanym z korzystania z tej sieci.
 2. Czas porady prawnej online wynosi 60minut, i jest liczony od chwili nawiązania stabilnego połączenia internetowego.
 3. Operator świadczy usługę przy użyciu zewnętrznego oprogramowania i nie ponosi odpowiedzialności za poprawność działania tego oprogramowania.
 4. Operator świadczy usługę przy użyciu następujących programów: Skype, Zoom, MS Teams, Google Meet, Face Time.
 5. Operator nie zapewnia pełnej poprawności działania oprogramowania niezbędnego do świadczenia usługi.
 6. Korzystanie z usługi porad prawnych online wymaga użycia jednego z w/w programów. Do poprawnego działania oprogramowania niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych podanych na stornie internetowej producenta. Minimalne wymagania sprzętowe to posiadanie systemu operacyjnego Windows XP lub nowszy, lub systemu innego producenta o zbliżonych parametrach, a także przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Chrome, Firefox, albo innej o zbliżonych parametrach. W przypadku świadczenia usługi przy użyciu aplikacji Face Time wymagane jest posiadania telefonu z oprogramowaniem
 7. Operator nie wyraża zgodny na nagrywanie, przetwarzanie i dalsze rozpowszechnianie obrazu i dźwięku w tym streamingu z udzielanej porady prawnej za pośrednictwem programów, o których mowa w § 5 ust. 4.
 8. Porada prawna online udzielana jest na rzecz ściśle określonego Użytkownika, treść porady prawnej nie może być powielana i rozpowszechniania.

§6

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku nieprawidłowego korzystania z aplikacji umożliwiających świadczenie usługi porad prawnych online o których mowa w § 5 ust. 4.
 2. Ponadto Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez użytkownika w wyniku:
 3. awarii sprzętu Użytkownika,
 4. działania oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie Użytkownika,
 5. niezabezpieczenia sprzętu przez Użytkownika przed działaniem wirusów,
 6. naruszenia przepisów prawa lub Regulaminu przez Użytkownika,
 7. posiadania nie wystarczającego sprzętu lub łącza internetowego niezbędnego do świadczenia usługi na stabilnym poziomie.

§7

Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej w sposób umożliwiający zapoznania się z nimi przez Użytkownika.